Industrins konjunktur

Uppdaterad: 8.9.2017
Uppdateras nästa gång: 10.10.2017

Industriproduktionen ökade i juli med 2,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 2,7 procent i juli 2017 jämfört med juli 2016. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari–juli med 2,6 procent från året innan.

Den säsongrensade produktionen ökade i juli med 0,4 procent från föregående månad. I juni minskade produktionen med 0,7 procent från maj. I maj ökade den säsongrensade produktionen med 2 procent från april.

I juli ökade produktionen inom flera huvudnäringsgrenar. Produktionen ökade mest inom utvinning av mineral, med nästan 38 procent. Produktionen inom skogsindustrin ökade med 3,6 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med 3 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med 2,2 procent från året innan. Mest minskade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 4,2 procent.

I juli var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 76,2 procent, dvs. 1,8 procent högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juli 87,5 procent, dvs. 1,1 procentenheter högre än i juli 2016. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juli 74,8 procent, dvs. 3,1 procent högre än året innan.

Öppna tabellen
 
Källa: Statistikcentralen / Volymindex för industriproduktionen
Beskrivning av indikatorn

Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen. Volymindexet baserar sig på en enkät som sänds till företag eller arbetsställen. Företagen eller arbetsställena får varje månad en förfrågan, som närmast gäller produktionsvolymer.

Korrigering efter arbetsdag beaktar faktorer som beror på variation i antalet vardagar.

Industrins konjunkturer har en stor inverkan på samhällets tillväxt och den ekonomiska balansen. Industrins konjunkturväxlingar syns i den branschspecifika utvecklingen av arbetsmarknaden och den mångsidiga näringslivsstrukturen. Detta påverkar i sin tur mängden investeringar, byggande och arbetsplatser. Förutom den ekonomiska utvecklingen speglar industrins konjunktur hur livskraftig och konkurrenskraftig arbetsmarknadens omvärld är.

Industrins utvecklingsriktning påverkar den branschspecifika tillväxten, något som märks bl.a. på hur energiförbrukningen utvecklas i synnerhet inom de energiintensiva branscherna inom industrin. Den offentliga förvaltningens uppgift är att sporra till en hållbar och energieffektiv företagsverksamhet och samtidigt garantera företagen goda verksamhetsförutsättningar genom en skälig beskattning och en politisk verksamhet som aktiverar näringslivet och främjar konkurrenskraften.